บทความน่าสนใจ

การแปรรูปมีหลากหลายวิธี เช่น การอบแห้งแบบฟรีซดราย แช่แข็ง และการอบแห้งแบบ Dehydrated เพื่อเพิ่มมูลค่าและยืดอายุผลไม้ให้